Privacyvoorwaarden Glasnet B.V. Internet en telefonie

Artikel 1: Verwerking en bescherming van persoonsgegevens

1.1

Glasnet verwerkt en beschermt uw persoonsgegevens in overeenstemming deze Privacyvoorwaarden en met de toepasselijke wetgeving, waaronder hoofdstuk 11 Telecommunicatiewet (Tw).

1.2

U dient erop bedacht te zijn dat deze Privacyvoorwaarden enkel betrekking hebben op de Diensten die Glasnet aanbiedt. De diensten van anderen die u kunt gebruiken met behulp van de Diensten van Glasnet (zoals online diensten of beldiensten) vallen daar buiten. Indien u wilt weten hoe dergelijke diensten omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u de privacyverklaring van de betreffende aanbieder raadplegen of in contact treden met de aanbieder.

1.3

U dient zich ervan bewust te zijn dat uw handelingen online via uw IP-adres tot u herleid kunnen worden, ook als u een dynamisch IP-adres heeft.

Artikel 2: Doeleinden van verwerking

2.1

Glasnet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het opstellen en uitvoeren van uw overeenkomst en voor de facturatie en betalingsadministratie;
 • het leveren van de overeengekomen Diensten;
 • het leveren van klantenservice bij de Diensten;
 • het waarborgen van onze kwaliteit en het verder ontwikkelen van onze diensten.

Artikel 3: Juridische grondslag van verwerking

3.1

De juridische grondslagen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • U heeft algemene toestemming gegeven voor de verwerkingen die in deze Privacyvoorwaarden zijn omschreven (u geeft deze toestemming door een aanvraag te doen voor een Dienst van Glasnet, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn);
 • u heeft aparte toestemming gegeven voor een specifieke verwerking die niet in deze Privacyvoorwaarden zijn omschreven (bijvoorbeeld door een optie in het klantenportaal aan of uit te vinken, of zichzelf te abonneren op een nieuwsbrief);
 • verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een contract met u;
 • verwerking is noodzakelijk voor een redelijk belang van Glasnet of een derde (bijvoorbeeld als u de gedragsregels heeft geschonden en een derde die daar slachtoffer van is om uw gegevens vraagt);
 • verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de administratie die wij voor de belastingdienst moeten bijhouden, of als een bevoegde opsporingsambtenaar of justitiële instantie uw gegevens vordert).

Artikel 4: Verstrekking van gegevens aan derden

4.1

Wanneer het in verband met bovenstaande doeleinden en juridische grondslagen nodig kan Glasnet uw persoonsgegevens verstrekken aan derden. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om uw adresgegevens te verstrekken aan een externe partij die een Modem bij u thuis moet afleveren of installeren (indien overeengekomen). Glasnet vergt van dergelijke partijen dat zij uw persoonsgegevens alleen voor het betreffende doel verwerken en de gegevens geheimhouden voor onbevoegden.

4.2

Het kan ook zijn dat Glasnet verplicht is om uw gegevens te verstrekken aan een derde, bijvoorbeeld als een bevoegde opsporingsambtenaar of justitiële instantie uw gegevens vordert. In dat geval verstrekken wij de gegevens die wij verplicht zijn te verstrekken.

Artikel 5: Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

5.1

Glasnet geeft uw persoonsgegevens alleen door naar landen buiten de EU als dat wettelijk is toegestaan.

5.2

Inherent aan de werking van Internettoegangsdiensten is dat uw IP-adres kan worden doorgegeven aan partijen buiten de EU, als u een website bezoekt die van buiten de EU wordt aangeboden, of als de kortste route naar een website (zoals bepaald met behulp van het border gateway protocol, BGP of een vergelijkbaar protocol) leidt via een netwerk buiten de EU. Door websites te bezoeken geeft u toestemming dat uw IP-adres kan worden verwerkt in het land vanwaar de website wordt aangeboden en alle landen waar tussenliggende netwerken liggen, waarover uw internetverkeer kan worden doorgegeven.

Artikel 6: Bewaartermijnen van persoonsgegevens

6.1

Glasnet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het betreffende doel.

6.2

Facturen en dergelijke gegevens die voor de belastingdienst moeten worden bewaard voor een termijn van 7 jaar, worden voor die termijn bewaard.

6.3

Verkeersgegevens van Telefoniediensten (zoals hieronder omschreven) worden bewaard voor zolang het nodig is om facturen op te baseren, of om als bewijs te dienen bij een eventuele betwisting daarvan.

Artikel 7: Verwerking van Verkeersgegevens

7.1

Bij het gebruiken van de Diensten van Glasnet, worden verkeersgegevens verwerkt. Dat zijn gegevens die noodzakelijk zijn om een telefoonverbinding tot stand te brengen tussen twee partijen, of het internetverkeer correct te bezorgen. Verkeersgegevens hebben vooral een technische aard en functie, maar als ze (zonder al te veel moeite) herleidbaar zijn tot andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd, zijn het tegelijkertijd ook persoonsgegevens.

7.2

De belangrijkste verkeersgegevens die bij uw gebruik van de Internettoegangsdiensten in de systemen van Glasnet worden verwerkt, zijn:

 • MAC-adres van uw randapparaat;
 • toegewezen (interne en/of externe) IP-adres;
 • datum en tijdstip dat u verbinding maakt met het netwerk, en
 • datum en tijdstip dat de verbinding wordt verbroken.
7.3

Het doeleinde van de verwerking van deze gegevens is het reguliere gebruik van de Internettoegangsdiensten mogelijk te maken. Deze gegevens kunnen echter ook worden opgevraagd door bevoegde justitiële instanties in het belang van de vervolging van (ernstige) strafbare feiten.

7.4

Glasnet bewaart niet welke specifieke websites u bezoekt via de Internettoegangsdiensten, tenzij Glasnet daartoe zou worden verplicht door een bevoegde (justitiële) instantie.

7.5

De belangrijkste verkeersgegevens die bij uw gebruik van de Telefoniediensten in de systemen van Glasnet worden verwerkt, zijn:

 • Oproepende of opgeroepen telefoonnummer;
 • datum en tijdstip start oproep, einde oproep en tijdsduur oproep.

Artikel 8: Beveiliging

8.1

Glasnet neemt passende beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van uw persoonsgegevens.

8.2

Zo is de verbinding tussen uw Randapparaat en ons klantenportaal altijd versleuteld (met SSL/TLS of een vergelijkbare techniek). Daarnaast zorgen wij dat de systemen waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt, afgeschermd zijn tegen toegang en gebruik door onbevoegden, door toegangscontrole en authenticatie (zoals wachtwoorden of multifactor-authenticatie). Uiteraard zorgen wij ook dat onze systemen regelmatig van (beveiligings)updates worden voorzien en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

8.3

Met alle partijen die uw persoonsgegevens moeten verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst met u, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, om de veiligheid en rechtmatigheid van de gegevensverwerking te waarborgen.

8.4

De inloggegevens (zoals gebruikersnamen en wachtwoorden) voor toegang tot uw account op ons klantenportaal, dient u altijd vertrouwelijk te houden. Het is niet toegestaan om derden in te laten loggen met uw inloggegevens. Indien u vermoedt dat uw inloggegevens bekend zijn bij een derde, of dat er anderszins onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van uw account, dient u Glasnet daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Glasnet is in dat geval bevoegd om gepaste maatregelen te treffen.

Artikel 9: Inzage, correctie, verwijdering, recht van verzet en gegevensoverdraagbaarheid

9.1

Indien u aan Glasnet persoonsgegevens heeft verstrekt, heeft u het recht om Glasnet te verzoeken om deze gegevens in te zien, over te dragen aan een andere partij, of deze te wijzigen of te verwijderen, als de gegevens onjuist of niet ter zake dienend zijn, of als u over wilt stappen naar een andere aanbieder. Ook heeft u het recht om verzet aan te tekenen tegen verwerking van uw gegevens, als u meent dat verwerking onrechtmatig of onnodig is. Om misbruik te voorkomen kan Glasnet u hierbij vragen om u adequaat te identificeren.

Artikel 10: Autoriteit Persoonsgegevens

10.1

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met uw persoonsgegevens of ons privacybeleid kunt u te allen tijde richten aan:
Glasnet B.V.
t.a.v. Privacy officer
Postbus 391
2501 CJ Den Haag