Algemene Voorwaarden Glasnet B.V. internet en telefonie

Datum: 1 mei 2018
Versie: 1.0

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Glasnet geleverd worden en op ieder aanbod daarvoor. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Glasnet en haar klant.

Artikel 1: Definities

Deze in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis.

Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
Dienst(en): de dienst(en) die door Glasnet ten behoeve van de Klant aangeboden of geleverd worden, waaronder:

 • Internettoegangsdiensten: diensten die bestaan uit het toegang verschaffen tot het internet;
 • Telefoniediensten: diensten die bestaat uit het beschikbaar stellen van een telefoonverbinding over het netwerk van Glasnet.

DNS: domain name server/system/service; de server, het systeem of de dienst, die domeinnamen vertaalt in IP-adressen.

Glasnet: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Glasnet B.V., gevestigd te (2516 AC) ’s-Gravenhage aan het adres Regulusweg 11, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69300879.

Gebruiker: de Klant of een ander natuurlijk persoon die namens Klant de Dienst(en) gebruikt.

Inloggegevens: de gegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, die dienen te worden ingevuld om toegang te krijgen tot bepaalde Diensten.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in abonnementsvorm Dienst(en) afneemt van of via Glasnet.

Modem: een apparaat waarmee informatiesignalen geschikt worden gemaakt om over een verbinding te worden getransporteerd.

Modem/Router: een apparaat dat de functies van een Modem en een Router combineert.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Glasnet en Klant op grond waarvan Glasnet Diensten levert aan Klant. De inhoud van de Overeenkomst bestaat uit de bevestiging van de Overeenkomst door Glasnet en deze bijbehorende Algemene Voorwaarden en Privacyvoorwaarden.

Randapparaat: het apparaat waarmee de Dienst kan worden gebruikt, zoals een PC, laptop, smartphone, tablet of telefoon.

Router: een apparaat om een lokaal netwerk (LAN) op de Internettoegangsdiensten aan te kunnen sluiten.

Switch: apparaat dat tot doel heeft Randapparaten met elkaar te verbinden door het ontvangen, verwerken en doorzenden van ontvangen frames.

Wifi: technologie volgens een IEEE 802.11 (a, b, c, etc.) standaard, die gebruikt kan worden om een draadloos netwerk in stand te houden dat verbonden is of kan worden aan het internet.

Artikel 2: Toepasselijkheid en rangorde

2.1

De Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring worden automatisch ter hand gesteld op de website van Glasnet waar de Diensten kunnen worden aangevraagd. Door het aanvragen of gebruiken van een Dienst van Glasnet geeft Klant of de Gebruiker aan deze voorwaarden onvoorwaardelijk te accepteren.

2.2

Eventuele door Klant aangeboden voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.3

In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, eventuele bijlagen daarvan, of deze Algemene Voorwaarden, geldt de volgende rangorde:

 • de Overeenkomst, c.q. de door Glasnet bevestigde bestelling;
 • de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst / de bevestigde bestelling;
 • deze Algemene voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

3.1

De aanbiedingen die Glasnet doet, zijn vrijblijvend en kunnen door Glasnet worden ingetrokken zo lang er geen Overeenkomst tot stand is gekomen.

3.2

Klant kan via de website van Glasnet een aanvraag doen voor levering van Diensten door Glasnet in abonnementsvorm. Aan de hand van de door Klant ingevulde gegevens kan Glasnet een onderzoek doen naar de beschikbaarheid van de Diensten op het adres van Klant. Indien de aangevraagde Dienst(en) beschikbaar is/zijn, kan Klant een bestelling plaatsen. Na betaling [of: akkoord op betaling / automatische incasso] wordt de bestelling door Glasnet in behandeling genomen. Indien de aangevraagde Dienst(en) niet beschikbaar is/zijn, kan een geïnteresseerde persoon wel een bestelling plaatsen bij Glasnet waardoor hij/zij op de hoogte gehouden wordt van de status. Door het plaatsen van deze bestelling komt nog geen Overeenkomst tot stand.

3.3

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Glasnet de bestelling van Klant heeft geaccepteerd en bevestigd.

3.4

Het staat Glasnet vrij om zonder opgaaf van redenen een bestelling niet te accepteren.

3.5

Indien Klant als consument met Glasnet de Overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte gesloten heeft (in de zin van artikel 6:230g BW), dan heeft Klant het recht om gebruik te maken van een herroepingsrecht. Aan dit recht kan uitvoering gegeven worden door binnen 14 kalenderdagen nadat Glasnet de Overeenkomst heeft bevestigd de Overeenkomst schriftelijk (per e-mail of post) te ontbinden . Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, komt het terugsturen van zaken die al door Klant zijn ontvangen voor rekening van Klant.

3.6

Klant heeft geen recht op de in het vorige lid genoemde ontbindingsmogelijkheid indien Klant er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat Glasnet direct is begonnen met uitvoering van de Overeenkomst en Klant verklaard heeft afstand te doen van zijn recht op ontbinding zodra Glasnet de overeenkomst is nagekomen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1

Als de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Glasnet zich inspannen om de overeengekomen Dienst(en) te leveren vanaf het moment dat in de Overeenkomst is aangegeven. Hoewel Glasnet er alles aan doet om op of voor de aangegeven startdatum te beginnen met leveren, is de startdatum geen fatale termijn.

4.2

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten is het van belang om over alle benodigdheden te beschikken en om de instructies, systeemvereisten en/of handleiding van Glasnet nauwlettend te volgen. Klant begrijpt en aanvaardt dat de Diensten niet of niet naar behoren kunnen werken wanneer Klant niet voldoet aan de benodigdheden, instructies, systeemvereisten en/of handleiding van Glasnet.

4.3

Indien Glasnet geen uitdrukkelijke limiet(en) heeft vastgesteld voor bijvoorbeeld de hoeveelheid dataverkeer of de hoeveelheid belminuten die Klant mag gebruiken, heeft Glasnet het recht om een fair use policy toe te passen, waarbij de hoeveelheid dataverkeer of belminuten die Klant kan gebruiken kan worden beperkt wanneer Klant aanzienlijk meer gebruikt dan het gemiddelde van alle klanten voor het zelfde type Dienst.

Artikel 5: Installatie en montage

5.1

Behalve voor zover in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, is Klant geheel zelf verantwoordelijk voor het installeren en/of monteren van alle benodigdheden voor de Diensten.

Artikel 6: Installatie en montage

6.1

Om van de Internettoegangsdiensten gebruik te kunnen maken, is in elk geval een Modem en een Randapparaat benodigd dat geschikt is om met het internet te verbinden (zoals PC, laptop, tablet, smartphone, smartTV).

6.2

Afhankelijk van de keuze die u in het bestelproces heeft gemaakt, kunt u een Modem, Router en/of Modem/Router ter gebruik ontvangen van Glasnet (eigendom blijft bij Glasnet) of uw eigen gebruiken.

6.3

Om meerdere Randapparaten tegelijk aan te sluiten op het internet, is een (Modem/) Router of Switch benodigd

Artikel 7: Eigenschappen van Internettoegangsdiensten

7.1

Glasnet spant zich in om Internettoegangsdiensten zonder storingen te leveren en de geadverteerde maximumsnelheden zo vaak en zo dicht mogelijk te benaderen. Een garantie daartoe kan echter niet worden gegeven. Ook een minimumsnelheid kan niet worden gegarandeerd. Dit is inherent aan de aard van het internet, dat een netwerk vormt van vele netwerken van verschillende eigenaren. Desondanks spant Glasnet zich in om Klant een zo duidelijk en begrijpelijk mogelijke uitleg te geven over de (niet gegarandeerde) minimale, normaliter beschikbare, maximale en geadverteerde download- en uploadsnelheid van de Internettoegangsdiensten.

7.2

Wanneer de Internettoegangsdiensten van Glasnet aan Klant in een jaar tenminste 33% van de tijd tenminste 25% onder de aangegeven normaliter beschikbare snelheid is gevallen, gemeten op de router, heeft Klant het recht om de Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.

7.3

Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is aangegeven, heeft Glasnet het recht om bij te houden hoeveel dataverkeer Klant en/of de Gebruiker(s) versturen en ontvangen.

7.4

Wanneer in de Overeenkomst een datalimiet is vermeld, heeft Glasnet het recht om dataverkeer boven de limiet in rekening te brengen tegen de door Glasnet vermelde tarieven, of om verder dataverkeer te blokkeren of de snelheid te vertragen.

7.5

Wanneer in de Overeenkomst geen datalimiet is vermeld, heeft Glasnet het recht om de snelheid van de klant te vertragen indien Klant aanzienlijk meer (ten minste 10 maal zoveel) dataverkeer heeft verzonden of ontvangen dan het gemiddelde van alle klanten van het zelfde type Internettoegangsdienst.

7.6

Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is aangegeven, ontvangt Klant een dynamisch IP-adres. Dat wil zeggen dat het IP-adres op ieder moment kan wijzigen. Wanneer een dynamisch IP-adres is overeengekomen vormt het wijzigen van IP-adres nimmer een wijziging van de geldende voorwaarden zoals bedoeld in artikel 7.2 Tw.

7.7

Indien Glasnet DNS levert als onderdeel van de Internettoegangsdienst, kan de inhoud of status van het DNS voortdurend worden bijgewerkt. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud of status van het DNS op enig moment. Dit is inherent aan de werking van het internet en internettoegangsdiensten in het algemeen.

Artikel 8: Verkeersmaatregelen en netneutraliteit

8.1

Glasnet respecteert de vrijheid van Klant en de Gebruiker(s) om zelf te kiezen op welke (legale) wijze zij de Internettoegangsdiensten willen gebruiken.

8.2

Glasnet behandelt bij het aanbieden van Internettoegangsdiensten alle verkeer op gelijke wijze, zonder discriminatie, beperking of interferentie, en ongeacht de verzender en de ontvanger, de inhoud waartoe toegang wordt verleend of die wordt verspreid, de gebruikte of aangeboden toepassingen of diensten, of de gebruikte Randapparatuur, tenzij redelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn voor een legitiem doel in overeenstemming met de geldende wetgeving (waaronder met name Verordening 2015/2120, of enige opvolgende wetgeving).

8.3

Glasnet heeft bijvoorbeeld het recht om redelijke verkeersmaatregelen te treffen als er sprake is van DDoS-aanvallen of (grootschalige) spam, om de integriteit en de veiligheid van de Diensten en de Randapparaten van Klant te waarborgen. Voor dit doeleinde kunnen ook bepaalde TCP- of UDP-poorten worden geblokkeerd die vaak misbruikt worden voor verboden of anderszins schadelijke activiteiten (zoals TCP-poort 25 om spam tegen te gaan, TCP- en UDP-poorten 135 tm 139 en TCP-poort 445).

8.4

Wanneer tijdelijke netwerkcongestie is ontstaan of dit dreigt te gebeuren, heeft Glasnet ook het recht om voorrang te geven aan verkeer van diensten of toepassingen die gevoeliger zijn voor storingen, zoals videobellen, ten opzichte van diensten die daar minder gevoelig voor zijn, zoals downloads, of e-mailverkeer.

Artikel 9: Eigen verantwoordelijkheden in verband met veiligheid

9.1

Het gebruik van het internet kent inherente risico's. Iedere Gebruiker heeft eigen verantwoordelijkheden om schade bij zichzelf en bij anderen te vermijden. Van de Gebruikers wordt in ieder geval verwacht dat zij:

 • enige van Glasnet ontvangen Inloggegevens veilig bewaren;
 • hun Randapparaten beschermen met behulp van actuele en betrouwbare antivirusmaatregelen en firewall(s);
 • informatie die zij gevoelig achten uitsluitend of in elk geval zoveel mogelijk met behulp van betrouwbare SSL of andere cryptografische beveiliging versturen;
 • veilige wachtwoorden hebben gekozen voor hun Randapparaten en alle online diensten die zij gebruiken;
 • er op letten dat onbevoegden niet over hun schouder meekijken wanneer zij wachtwoorden of andere gevoelige gegevens invoeren, en
 • de software op hun Randapparaten up-to-date houden.

Artikel 10: Benodigdheden om Telefoniediensten te kunnen gebruiken

10.1

Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is vermeld, is een eigen Randapparaat (telefoon) noodzakelijk om de Telefoniediensten te kunnen gebruiken.

Artikel 11: Eigenschappen van Telefoniediensten

11.1

Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is vermeld, heeft Klant geen recht heeft op een specifiek door Klant gewenst telefoonnummer en kan Glasnet ieder telefoonnummer aan Klant toewijzen dat Glasnet beschikbaar heeft.

11.2

Op verzoek van Klant, als dat om technische redenen nodig is of als de overheid dat eist, kunnen wij het telefoonnummer dat Klant in gebruik heeft wijzigen. Glasnet stelt Klant daarvan minimaal drie (3) maanden van tevoren op de hoogte, tenzij eerdere wijziging door omstandigheden nodig is.

11.3

Indien Klant wil overstappen naar een andere provider, dan kan Klant kiezen voor nummerbehoud door dat uiterlijk bij opzegging van de Overeenkomst aan te geven. Hiervoor moet de andere provider medewerking verlenen en het nummerbehoud moet technisch mogelijk zijn.

11.4

Klant stemt ermee in dat Glasnet uw telefoonnummer en persoonsgegevens verstrekt aan aanbieders van diensten zoals nummerinformatiediensten, nummeridentificatiediensten, en vergelijkbare diensten, tenzij Klant schriftelijk of elektronisch te kennen heeft gegeven hier geen prijs op te stellen.

11.5

Glasnet levert kosteloos een voorziening om nummeridentificatie per oproep te blokkeren.

Artikel 12: Klantenservice

12.1

De contactgegevens en de openingstijden van de klantenservice van Glasnet zijn te vinden op de website van Glasnet.

12.2

Als onze klantenservice een storing niet op afstand kan oplossen, kan Glasnet in overleg met Klant een monteur bij Klant laten langskomen. Als de storing door toedoen van Klant is ontstaan, of als Klant niet thuis is op het afgesproken tijdstip, kan Glasnet de kosten voor het thuisbezoek en voor het herstel van de storing in rekening brengen.

12.3

Storingen worden alleen door Glasnet gemeten en verholpen op het Modem/Router. Storingen die worden veroorzaakt door Randapparatuur, interne bekabeling of WiFi-signalen, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Glasnet.

Artikel 13: Beschikbaarheid en onderhoud

13.1

Glasnet spant zich in om ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten te realiseren, maar biedt hierover geen garanties.

13.2

Glasnet behoudt zich het recht voor de verstrekking van de Diensten tijdelijk te onderbreken ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering. Glasnet spant zich in om onderbrekingen zodanig in te richten dat er zo min mogelijk hinder voor Gebruikers optreedt.

Artikel 14: Betalingsvoorwaarden

14.1

Alle bedragen zijn inclusief BTW, tenzij het aanbod kennelijk alleen bestemd is voor zakelijke klanten. In dat laatste geval zijn alle bedragen exclusief BTW.

14.2

Glasnet is gerechtigd om de (maandelijkse) kosten vooraf in rekening te brengen

14.3

Klant geeft hierbij toestemming tot het per automatische incasso afschrijven van de verschuldigde bedragen.

14.4

Klant gaat akkoord met elektronische facturatie.

14.5

Indien 14 dagen na het verstrijken van de betaaltermijn nog niet is betaald, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat er een ingebrekestelling is vereist.

14.6

Indien Klant in verzuim komt te verkeren, heeft dat de volgende consequenties:

 • Glasnet heeft het recht om de Diensten op te schorten of te beëindigen.
 • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd.
 • Klant is – nadat hij nog 14 dagen de tijd heeft gekregen om te betalen en aan hem de hoogte van de incassokosten is medegedeeld – gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor incassobureaus, deurwaarders, juristen en advocaten, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente. De hoogte van de vergoeding is minimaal EUR 40 euro en verder conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (of enig besluit dat dit besluit in de toekomst mocht vervangen).

Artikel 15: Gedragsregels

15.1

Het is verboden om de Diensten te gebruiken op enige wijze die strijdig is met de (Nederlandse) wet en de rechten van anderen. Enkele voorbeelden van NIET toegestaan gebruik:

 • Spam versturen (art. 11.7 Tw);
 • Computervredebreuk plegen (art. 138ab Sr);
 • Verspreiden van virussen (art. 350a, lid 3 Sr);
 • Wederrechtelijk aftappen van gegevens (art. 139c Sr);
 • Vernielen van of een stoornis teweegbrengen in computerprogramma's of telecommunicatiediensten (art. 161 sexies en 161 septies Sr);
 • Downloaden of verspreiden van kinderporno (artikel 240b Sr), en
 • Plegen van inbreuk op auteursrechten en naburige rechten (Aw en WNR).

Artikel 16: Aansprakelijkheid Glasnet

16.1

Glasnet is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Internettoegangsdiensten niet aansprakelijk, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

16.2

Glasnet is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door een aan haar toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan in de navolgende gevallen en tot ten hoogste de daarbij aangegeven bedragen:

 • indien het zuivere vermogensschade betreft als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een contractuele verbintenis, tot ten hoogste het bedrag dat in de zes (6) maanden voorafgaand aan de schadetoebrengende tekortkoming is betaald voor de Dienst(en);
 • indien het schade betreft als gevolg van dood of lichamelijk letsel, tot ten hoogste een bedrag van EUR 2.500.00 per gebeurtenis;
 • indien het schade betreft als gevolg van beschadiging van zaken, de herstel- of de vervangingskosten, tot ten hoogste een bedrag van EUR 2.500.00 per gebeurtenis.
16.3

Tekortkomingen van andere aanbieders van netwerken en diensten waarmee de Dienst direct of indirect is of wordt verbonden, zijn niet aan Glasnet toerekenbaar.

16.4

Glasnet kan zich niet beroepen op de beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in het tweede lid indien de schade met opzet, of roekeloos en met de wetenschap dat die schade daaruit zou ontstaan, door Glasnet is veroorzaakt.

16.5

Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan ervan, respectievelijk het tijdstip waarop deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Glasnet te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Glasnet is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

16.6

Indien een Dienst door een storing in het netwerk van Glasnet voor meer dan 12 uur is onderbroken, is Glasnet aan Klant een compensatie verschuldigd. Deze compensatie bedraagt 1/30e deel van het maandbedrag dat Klant voor de storende Dienst aan Glasnet betaalt per 24 uur dat de storing voortduurt. Het minimale compensatiebedrag EUR 1 per storing. Dit is de enige vergoeding waar Klant recht op heeft in verband met een storing in de Dienst(en). Om in aanmerking te komen voor de compensatie dient de storing binnen 6 maanden aan Glasnet gemeld te worden. Geen recht op compensatie bestaat indien de storing het gevolg is van een overstroming, terroristische aanslag of oorlog.

Artikel 17: Aansprakelijkheid Gebruiker

17.1

Klant is aansprakelijk voor schade die door een aan Klant of diens Gebruiker(s) toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan.

17.2

Klant vrijwaart Glasnet tegen aansprakelijk van derden met betrekking tot schade als gevolg van het gebruik van een dienst, een product of een transactie door Klant en/of Gebruiker.

Artikel 18: Overmacht

18.1

Glasnet is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Gebruiker indien een omstandigheid waar Glasnet geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.

18.1

In geval van dergelijke overmacht – waaronder in ieder geval kan worden verstaan stroomstoring, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie Glasnet in de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is – kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 19: Wijzigingen Algemene Voorwaarden en Privacyvoorwaarden

19.1

Glasnet behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en Privacyvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Glasnet brengt Klant op de hoogte van deze wijzigingen.

19.2

Indien Gebruiker een wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring niet wil accepteren, kan hij het gebruik van de Diensten kosteloos beëindigen.

Artikel 20: Duur en opzegging

20.1

De overeenkomst loopt voor de duur van 12 maanden en wordt na deze termijn stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Nadat de eerst 12 maanden zijn verlopen, kan de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een maand worden opgezegd. Opzegging kan schriftelijk per e-mail, post of telefonisch gedaan worden. De opzegtermijn gaat lopen op met moment dat Glasnet de opzegging ontvangen heeft.

20.2

Glasnet heeft het recht de Overeenkomst direct en zonder tussenkomst van een rechter of zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten indien:

 • Gebruiker in strijd handelt met de gedragsregels uit Artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden;
 • bij een tekortkoming in de nakoming van de betalingsverplichting door Klant;
 • ingeval Klant failliet is verklaard of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Klant van toepassing is verklaard;
 • bij bedrog in de zin van artikel 3:44 van het Burgerlijk Wetboek door Klant;
 • ter uitvoering van een wettelijke voorschrift of rechterlijk bevel;
 • bij overmacht en onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW;
 • voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van de integriteit en veiligheid van het netwerk en de Diensten van Glasnet, of de Randapparatuur van Klant;
 • voor zover dit ten gevolge van het gedrag van Klant noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid van een natuurlijk persoon die, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, arbeid verricht voor Glasnet;
 • Glasnet technisch gezien de Diensten niet meer aan Klant kan leveren.
20.3

In aanvulling op de in het vorige lid genoemde situaties is Glasnet ook gerechtigd de levering van de Internettoegangsdiensten met ten hoogste een maand op te schorten ter voorkoming van een ongebruikelijk hoge rekening, op voorwaarde dat Glasnet Klant vooraf op de hoogte heeft gesteld van haar voornemen de levering op te schorten en Klant daartegen geen bezwaar heeft gemaakt binnen de door Glasnet daarvoor gestelde termijn.

Artikel 21: Duur en opzegging

21.1

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

21.2

Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst

21.3

Als Klant een klacht heeft over de Diensten van Glasnet dient deze in eerste instantie schriftelijk (per e-mail of post) binnen 2 maanden aan Glasnet voorgelegd te worden. Glasnet neem de klacht vervolgens in behandeling en zal een Klant binnen 5 werkdagen van een eerste reactie voorzien.

21.4

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle – niet in onderling overleg opgeloste – geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de Rechtbank Den Haag.

21.5

Glasnet is aangesloten bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag). Als Klant overeenkomstig de klachtenprocedure uit lid 3 van dit artikel een klacht bij Glasnet ingediend heeft en het niet gelukt is de klacht in overleg op te lossen, dan kan Klant de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten. Informatie over de Geschillencommissie en hoe de procedure gestart kan worden is te vinden op www.degeschillencommissie.nl. Aan de procedure bij de Geschillencommissie zijn kosten verbonden. De uitspraak is voor beide partijen bindend.

21.6

Partiële nietigheid: indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Artikel 22: Afkortingen

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
Aw: Auteurswet.
SR: Wetboek van Strafrecht.
Tw: Telecommunicatiewet.
Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens.
Wnr: Wet op de naburige rechten.